Skóra ma największy wpływ na wygląd bucika, dlatego chcemy o niej opowiedzieć, skupiając Państwa uwagę na walorach oraz sposobach pielęgnacji. Mając na uwadze, że dedykujemy swoje obuwie Najważniejszym Klientom, w Emel korzystamy z najwyższej jakości, roślinnie garbowanych skór włoskich. Wybieramy wyłącznie certyfikowane komponenty. W procesie produkcji, delikatne skóry przechodzą wstępną impregnację, jednak dalsza pielęgnacja leży już po stronie Rodziców. Impregnacja i odpowiednia konserwacja obuwia pozwala na dłużej zachować walory estetyczne.

Gatunek skóry, jej rodzaj, metoda garbowania oraz sposób wykończenia, definiują funkcje zdrowotne, wygląd oraz charakter bucika. Jest to materiał naturalny, wspaniały i szlachetny, ale jednocześnie trudny, ponieważ niejednorodny w swojej strukturze. Skóra ma też swój zapach i nie jest to jej wadą, a zaletą i podkreśleniem jej naturalnych właściwości. Należy to potraktować jak ludzkie feromony. Skóra na buty dziecięce ma wymagania wyjątkowe - musi być zdrowa, piękna, elastyczna i bardzo delikatna. Delikatna nie dlatego, by buciki się zużywały, lecz by dziecięce stopki mogły się prawidłowo rozwijać. Skóra ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu produkcji i dlatego właścicielka Emel, osobiście zajmuje się jej doborem i produkcją.

Pamiętajmy, że buciki Małych Odkrywców zużywają się szybciej niż obuwie dorosłych. W dobrej zabawie ciężko zwracać uwagę, by nie obić, zarysować lub nie otrzeć bucików, zwłaszcza gdy świat oglądany jest na czworaka, z rowerka biegowego, piaskownicy lub zjeżdżalni. Nie wymyślono jeszcze skóry odpornej lub w 100% niezniszczalnej na wyczyny żądnych przygód Maluchów.

Nasze własne „dorosłe buty”, pielęgnujemy z wielką uwagą, tak by służyły nam jak najdłużej. O dziecięce buciki musimy dbać intensywniej, ponieważ są produkowane z delikatniejszych skór. Warto je pielęgnować, mimo że czas używania, będzie parokrotnie krótszy niż w obuwiu damskim lub męskim - dzieci niestety rosną. Odpowiednia pielęgnacja pozwoli na dłużej zachować walory estetyczne.

Poniżej zamieszczamy opis pielęgnacji skór, których używamy do produkcji naszych bucików. Zapraszamy również na zapisaną relację (Shoe Care) na naszym Instagramie @emelshoes – gdzie znajdziecie poradniki wideo. Jednak przed tym, kilka uniwersalnych i bardzo ważnych informacji dotyczących pielęgnacji obuwia dla dzieci:

 • Butów skórzanych nie można prać w pralce, nawet w programie ręcznym!
 • Po dokonaniu wyboru co do bucików, mając pewność, że są to buty dobrze dopasowane – warto je zaimpregnować impregnatem w sprayu (polecamy Nano-Protector firmy Tarrago). Nie uchroni bucików przed zdarciem lub rysami od hulajnogi, ale na pewno sprawi, że będą trudniej łapać kurz z podwórka a samo czyszczenie będzie dużo prostsze. Po każdym czyszczeniu warto zaaplikować spray ponownie na buciki. Z doświadczenia wiemy, że nasi Klienci są bardzo zadowoleni z protektora a duża puszka starcza im na paręnaście par bucików dla Dzieci. Uwaga! Przed użyciem jakiegokolwiek protektora zapoznaj się z instrukcją producenta impregnatu.
 • Każdy produkt do zabezpieczenia lub pielęgnacji jak impregnat, pasta, olej itd. Powinien być używany zgodnie z zaleceniami widocznymi na opakowaniu. Należy też wykonać test produktu na mało widocznej części bucika, np. na języku lub pięcie.

Charakterystyka stosowanych przez nas skór oraz zasady pielęgnacji.

Skóry licowe:

Charakteryzują się gładką strukturą. Cieszą się one dużą popularnością wśród rodziców, ze względu na stosunkowo dużą odporność na zabrudzenia oraz łatwą pielęgnacje.

Jak pielęgnować?

 • Czyścić wilgotną tkaniną lub gąbką.
 • Do skór licowych używamy past bezbarwnych lub pod kolor danej skóry, jeśli zależy nam na odświeżeniu koloru lub niwelowaniu drobnych zarysowań.
 • Polerować miękką szczotką włosianą lub czystą szmatką z mikrofibry.
 • W przypadku mocnych zabrudzeń można zastosować Tarrago Universal Cleaner lub inny produkt tego typu.

Skóry nubukowe i welurowe:

Skóry nubukowe w dotyku dają efekt delikatnego meszku, o krótkim włosiu. Skóry welurowe/zamszowe w dotyku również przypominają meszek i charakteryzują się dłuższym włosiem niż skóry nubukowe. Oba rodzaje skór są bardzo szlachetne, a dzięki temu miłe w dotyku. Rodzice cenią sobie ich wyjątkową subtelność. Jednak równocześnie z powodu swej delikatności, są to skóry mało odporne na zabrudzenia. To sprawia, że wymagają one częstszej pielęgnacji. Cechą charakterystyczną skór nubukowych i welurowych są pociemnienia i pojaśnienia, wynikające z działania czynników zewnętrznych podczas normalnego użytkowania. Nie jest to jednak wada, a zaleta tych wyjątkowych skór.

Jak pielęgnować?

 • Czyścić przy pomocy włosianej i/lub gumowej szczoteczki.
 • Impregnować środkami w aerozolu, przeznaczonymi do skór nubukowych
  i welurowych.
 • Nie polerować oraz nie używać past i kremów.

Skóry lakierowane i naplakowe:

Skóry pokryte lakierami dają efekt intensywnego, wręcz lustrzanego połysku. Charakteryzują się gładką strukturą. Cieszą się niezwykłą popularnością i zaufaniem, ze względu na klasyczny wdzięk oraz łatwą pielęgnacje. Skóry naplakowe, w odróżnieniu od lakierowanych, dzięki zmiędleniu, mają niejednorodną powierzchnie. Daje to efekt nierówności i pogniecenia. Skóry lakierowane i naplakowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Jak pielęgnować?

 • Zabrudzenia usuwać tkaniną lub gąbką.
 • Impregnować jedynie przy użyciu preparatów przeznaczonych do skór lakierowych.
 • Nie pastować i nie polerować.

Skóry foliowane i typu pękające lico:

Skóry pokryte folią charakteryzują się niesamowitymi efektami wizualnymi, dzięki czemu wprawiają w zachwyt nawet najbardziej wybrednych klientów. W parze z ciekawym wzornictwem idzie również miękkość w dotyku. Skór foliowanych nie należy impregnować. Są one mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Jak pielęgnować?

 • Czyścić przy pomocy delikatnej włosianej szczoteczki.
 • Nie stosować impregnatów w sprayu, past i kremów.

Skóry z włosem naturalnym:

Są to skóry bydlęce charakteryzujące się długim włosiem. Skóry z włosem zachwycają klientów różnorodnością wzorów i kolorów, choć największą popularnością cieszą się motywy zwierzęce. Są to skóry bardzo łatwe w pielęgnacji i odporne zarówno na zabrudzenia i uszkodzenia.

Jak pielęgnować?

 • Czyścić przy pomocy szczoteczki. Delikatnie czesać by nie wyrwać włosia.
 • Konserwować przy pomocy impregnatów przeznaczonych do skór z włosia.

Skóry - dwo­iny kry­te:

Dwo­iny kry­te cha­rak­te­ry­zu­ją się nie­sa­mo­wi­ty­mi efek­ta­mi wi­zu­al­ny­mi, od roz­ma­itych na­dru­ków, po mie­nią­ce się na wie­le ko­lo­rów re­flek­sy w do­wol­nych kształ­tach. Ogra­ni­czo­ne je­dy­nie ludz­ką wy­obraź­nią kom­bi­na­cje, wpra­wia­ją w za­chwyt co­raz szer­sze gro­no klien­tów. W pa­rze z cie­ka­wym wzor­nic­twem idzie rów­nież mięk­kość. Dzię­ki war­stwie kry­ją­cej są to skó­ry bar­dziej od­por­ne na więk­szość czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych.

Jak pielęgnować?

 • Czy­ścić przy po­mo­cy de­li­kat­nej wło­sia­nej szczo­tecz­ki.
 • Nie sto­so­wać im­pre­gna­tów w sprayu, past i kre­mów.

Skó­ry La­mi­no­wa­ne:

Skó­ry la­mi­no­wa­ne wy­róż­nia­ją się bar­dzo cie­ka­wym wzor­nic­twem, ich ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest me­ta­licz­ny po­łysk oraz cie­ka­wa fa­lo­wa­na struk­tu­ra, nie­jed­no­krot­nie przy­po­mi­na­ją­ca skó­rę sło­nia.

Jak pielęgnować?

 • Czy­ścić przy po­mo­cy de­li­kat­nej wło­sia­nej szczo­tecz­ki lub su­chej szmat­ki.
 • Nie sto­so­wać im­pre­gna­tów w sprayu, past i kre­mów.

Buty z membraną

Mem­bra­na jest do­dat­ko­wą war­stwą wpra­so­wa­ną w ma­te­riał, uży­wa­ną za­zwy­czaj w obu­wiu póź­no je­sien­nym i zi­mo­wym. Za­sto­so­wa­nie mem­bra­ny chro­ni przed wil­go­cią z ze­wnątrz.

Wbrew obie­go­wej opi­nii, nie jest praw­dą, że za­im­pre­gno­wa­ne buty z mem­bra­ną nie będą prze­ma­kać. Na­le­ży mieć świa­do­mość, że im­pre­gnu­jąc obu­wie, dzia­ła­my na ma­te­riał wierzch­ni buta, czy­li za­sto­so­wa­ny ro­dzaj skó­ry, a nie bez­po­śred­nio na mem­bra­nę. Prze­ma­ka­nie obu­wia z mem­bra­ną może świad­czyć o jej uszko­dze­niu. Im­pre­gna­cja obu­wia z uszko­dzo­ną mem­bra­ną nie przy­wró­ci jej wła­ści­wo­ści.

W na­szych bu­ci­kach Emel uży­wa­my mem­bra­ny Te—Por.

Model Toronto z membraną

Im­pre­gna­cja

Im­pre­gna­cja po­zwa­la jak naj­dłu­żej za­cho­wać es­te­tycz­ny wy­gląd bu­ci­ków, po­nie­waż chro­ni skó­rę przed wni­ka­niem wil­go­ci i bru­du. Na po­wierzch­ni skó­ry two­rzy się war­stwa hy­dro­fo­bo­wa. Im­pre­gna­tem w sprayu spry­sku­je­my obu­wie z od­le­gło­ści 20—30cm tak, aby roz­py­lo­ny sprej po­krył całe bu­ci­ki. Obu­wie po­win­no być za­im­pre­gno­wa­ne przed pierw­szym uży­ciem (w na­szej ma­nu­fak­tu­rze, tuż przed koń­co­wą kon­tro­lą ja­ko­ści bu­ci­ka, po­kry­wa­my go im­pre­gna­tem, za­nim tra­fi na pół­ki skle­po­we – jed­nak za­le­ca­my zro­bić to po­now­nie). Tą czyn­ność na­le­ży po­wta­rzać po każ­dym czysz­cze­niu bu­ci­ka.

Uwa­ga! Trze­ba pa­mię­tać, że im­pre­gna­cja może przy­ciem­nić wyj­ścio­wy ko­lor bu­ci­ka. Aby spraw­dzić, jak skó­ra za­re­agu­je na kon­kret­ny pro­dukt, na­le­ży za­wsze wy­ko­nać test na mało wi­docz­nej czę­ści bu­ci­ka, np. na ję­zy­ku lub pię­cie.


Ogólne informacje na temat pielęgnacji obuwia skórzanego:

Impregnaty lub inne środki pielęgnujące należy stosować według instrukcji na opakowaniu.

Przed użyciem na całej powierzchni butów, zawsze wykonuj próbę impregnatem na mało widocznej części cholewki (np. język lub pięta).

OBUWIA SKÓRZANEGO NIE WOLNO PRAĆ W PRALCE.